FIFTH GRADE

411: Ms Schramm: Google Classroom Access Code:  Hdyifzh
416: Ms Fishman: Google Classroom Access Code:  eaqn7i6
418: Ms Paradise: Google Classroom Access Code:  Zbhtq44
417: Ms DiMare: Google Classroom Access Code:  t5chnge
420: Ms Cordano/Perez: Google Classroom Access Code:  e4h6rry
406: Ms Goetz: Google Classroom Access Code:  ncrjblk